ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น Print Thisพิมพ์ Email Thisอีเมล์

2561
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

2560
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

2559
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

2558
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
2561 2560 2559 2558 2557 2556
2561
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

2560
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

2559
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

2558
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

2557
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

2556
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
 • รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ครั้งที่ 1/2556

2555
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
 • รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ครั้งที่ 2/2555
 • รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ครั้งที่ 1/2555