ห้องข่าว Print Thisพิมพ์ Email Thisอีเมล์

ผลประกอบการครึ่งปีแรกของ 2561 และได้รับเลือกให้เป็น 1 ในดัชนีความยั่งยืน หรือ "SETTHSI Index"

Back09 ส.ค. 2561

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดทำดัชนีความยั่งยืน หรือ “SETTHSI Index” ครั้งแรกของตลาดหุ้นไทย โดยคัดเลือกจากเกณฑ์การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 45 บริษัทที่อยู่ใน SETTHSI Index ซึ่งเผยแพร่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018จาก Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) เพื่อแสดงถึงความเป็นเลิศด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ชีวอนามัยและความปลอดภัย

ภาพรวมปริมาณการส่งออกรถยนต์โดยรวมของประเทศสำหรับครึ่งปีแรกของปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.76 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการฟื้นตัวของตลาดตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯมีรายได้รวมจำนวน 708.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 17.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.49 เป็นผลเนื่องจากจำนวนรถผ่านท่าที่เพิ่มขึ้น 19,830 คัน หรือร้อยละ 4.35 กอปรกับการเพิ่มขึ้นของอัตรารายได้การให้บริการคลังสินค้า อย่างไรก็ตาม ต้นทุนทางตรงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณรถผ่านท่าและการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าเช่าที่ดินที่ ส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 2.12 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.09 จากปีก่อน