ห้องข่าว Print Thisพิมพ์ Email Thisอีเมล์

บริษัทเข้ารับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2557 (Excellent Logistics Management Award : ELMA 2014)

Back24 ก.ย. 2557

คุณเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทเข้ารับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2557 (Excellent Logistics Management Award : ELMA 2014) จาก คุณ นันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557

รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (Excellent Logistics Management Award : ELMA) เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มอบให้กับผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่นและเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดให้มีการประกวดรางวัลอย่างต่อเนื่องซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 8 โดยการประกวดดำเนินการภายใต้เกณฑ์การประเมินซึ่งประยุกต์มาจาก Malcolm Baldrige Framework, European Framework for Quality Management และ Supply Chain Operation Reference Model (SCOR Model) โดยมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ 10 ท่านเป็นผู้พิจารณาตัดสินรางวัล

จากการที่บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยแฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้บริษัทเป็นเพียงบริษัทเดียวที่สามารถผ่านเกณฑ์การตัดสินและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในปี 2557

ทั้งนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เตรียมวางแผนประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแผ่ศักยภาพของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย เวียดนาม ฯลฯ ในฐานะผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยที่มีมาตราฐานในระดับสากลและเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญ ในการผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน