ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น Print Thisพิมพ์ Email Thisอีเมล์ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 17/03/2560
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) : 1,849
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) : 34.06
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 02/03/2561 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด : 3,084
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น : 85.81

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 02 มีนาคม 2561

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จำกัด 311,999,000 25.16
2. N.Y.K. (THAILAND) CO.,LTD. 227,437,200 18.34
3. นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ 133,649,800 10.78
4. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 32,537,000 2.62
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 31,329,400 2.53
6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 28,111,000 2.27
7. น.ส.ปรียนันท์ เหลืองสุวรรณ 22,950,000 1.85
8. น.ส.ภัทร์วดี เหลืองสุวรรณ 20,736,400 1.67
9. น.ส.เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ 19,250,200 1.55
10. น.ส.พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ 19,250,200 1.55