ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น Print Thisพิมพ์ Email Thisอีเมล์ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/03/2559
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) : 1,687
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) : 28.05
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17/03/2560 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด : 1,956
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น : 85.80

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จำกัด 155,999,500 25.16
2. N.Y.K. (THAILAND) CO.,LTD. 113,718,600 18.34
3. นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ 66,824,900 10.78
4. CHASE NOMINEES LIMITED 26,096,500 4.21
5. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 16,268,500 2.62
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 15,123,303 2.44
7. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 14,055,500 2.27
8. JPMORGAN THAILAND FUND 13,447,200 2.17
9. นางปรียนันท์ เหลืองสุวรรณ 11,475,000 1.85
10. น.ส.ภัทร์วดี เหลืองสุวรรณ 10,362,200 1.67