ข้อมูลพื้นฐาน Print Thisพิมพ์ Email Thisอีเมล์

ชื่อบริษัท บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) Namyong Terminal Public Company Limited
ประเภทธุรกิจ ให้บริการและบริหารท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์
และสินค้าทั่วไป (Roll on/Roll off : Ro/RO) การให้บริการพื้นที่จอดรถเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออกและ
ภายหลังนำเข้า และการให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า
เลขทะเบียนบริษัท 0107555000163
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 620,000,000 บาท
จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว
(หุ้นสามัญ)
1,240,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 1168/52 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-679-7357
โทรสาร : 0-2285-6642
Website : www.namyongterminal.com
ที่ตั้งท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรือ A5 ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038-401-062 ถึง 4
โทรสาร : 038-401-051
เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ : 02-679-7357
โทรสาร : 0-2285-6642
E-mail: csnyt@namyongterminal.com
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 02-679-7357
โทรสาร : 0-2285-6642
E-mail: irnamyong@namyongterminal.com