ข้อมูลการปันผล Print Thisพิมพ์ Email Thisอีเมล์

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปีหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย เงินลงทุนที่จะมีในปีถัดไป และสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน แผนการลงทุน เงื่อนไข ข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น