การกำกับดูแลกิจการที่ดี Print Thisพิมพ์ Email Thisอีเมล์

คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรวม ปัจจุบันนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท แบ่งออกเป็น 5 หมวด ครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)